ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tanımları

          1.1. ŞİRKET ; www.polikliniksepeti.com sitesi platformunu geliştiren, işleten ve www.polikliniksepeti.com da profilleri yer alan ve sözleşme tanımlarında tanımlamaları yapılmış ESHA KURULUŞ, UZMAN, KLİNİK,  BİREYSEL HİZMETLİ lerin işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketi olan POLİKİNLİKSEPETİ Elektronik Haberleşme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

          1.2. ESHA KURULUŞ; Evde sağlık hizmeti veren Tüzel kişiler, şirketler, kurum ve kuruluşlar

          1.3. UZMAN ; Sağlık meslek mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları TC kimlik doğrulaması yapılmış diploma onayı Veri Tabanın dan doğrulanmış ve 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış yönetmeliğine uygun gerçek kişiler yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişiler

          1.4. KLİNİK ; Hastaların yatmadan veya ayakta çeşitli rahatsızlıklarını fiziki temas ile veya sözlü olarak doktora ifade ettikleri, ön tanılarının ya da ayakta tedavilerinin yapıldığı özel sağlık kuruluşu

          1.5. BİREYSEL HİZMETLİ; TC kimlik doğrulaması yapılmış Sertifikalı, Sertifikasız veya diplomalı Bakım hizmeti veren  gerçek kişiler

          1.6. ÜYE; Site içerisinde TCkimlik doğrulaması yapılmış ESHA KURULUŞ, KLİNİK, UZMAN VE BİREYSEL HİZMET veren taraflardan ŞİRKET üzerinden hizmet alan ve almak için kayıt olan gerçek kişi

Yukarıda belirtilen tüm tanımları yapılmış bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Tüm TARAFLAR ın www.polikliniksepeti.com da sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. www.polikliniksepeti.com un amacı sağlık hizmeti almak isteyen (“ÜYE”) Üyeler ile alanlarında profesyonel eğitim almış ve her biri kendi dalında uzman, TC kimlik no sorgulaması yapılmış ve veri bankasından diploma onayı alınmış sağlık personellerinden (“UZMAN”), Evde sağlık hizmeti veren Vergi numarası, vergi nosu alınarak ticari olarak veri tabanından onayları alınmış Tüzel kişiler, şirketler, kurum ve kuruluşlar (“ESHA KURULUŞ”), ve yine TC kimlik doğrulaması yapılmış Sertifikalı, Sertifikasız veya diplomalı Bakım hizmeti veren (“BİREYSEL HİZMETLİ”), ile  buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, www.polikliniksepeti.com da profilleri yer alan ESHA KURULUŞ, KLİNİK, UZMAN VE BİREYSEL HİZMETLİ nin işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketidir. Şirket ile sağlık personeli arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

2.2. ŞİRKETİN GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANIM ŞARTNAMESİ, AYDINLTMA METNİ ve ONAM FORMU dahil tüm protokoller bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin iş bu sözleşmeyi onaylaması ile GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANIM ŞARTNAMESİ, AYDINLTMA METNİ ve ONAM FORMU dahil tüm protokollere peşinen uymayı ve buna göre davranmayı kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

3. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. www.polikliniksepeti.com da bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte www.polikliniksepeti.com’dan e-posta ve SMS almayı kabul eder. 

3.2. Üyelik işlemi, Üye’nin kendi şifresini belirleyip Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile, bildirdiği cep telefonuna bilgilendirme gönderilmek kaydı ile tamamlanmış olacaktır. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.

3.3. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

3.4. Üye, www.polikliniksepeti.com’ un kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.5. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

3.6. Üye, www.polikliniksepeti.com’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile www.polikliniksepeti.com’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile www.polikliniksepeti.com’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.7. Üye, hesabında yer alan veya www.polikliniksepeti.com’a kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, www.polikliniksepeti.com dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve www.polikliniksepeti.com’da paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından www.polikliniksepeti.com’da paylaşılan ve işbu Sözleşme ile www.polikliniksepeti.com’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler www.polikliniksepeti.com’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin www.polikliniksepeti.com’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.8. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve www.polikliniksepeti.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla www.polikliniksepeti.com üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki www.polikliniksepeti.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri www.polikliniksepeti.com’a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği www.polikliniksepeti.com üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.9. Şirket, www.polikliniksepeti.com’da yer alan sağlık personeli profili ve www.polikliniksepeti.com arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili sağlık personeli profili içeriklerini öğrenme amacıyla sağlık personeli profillerini görüntülemesine ve www.polikliniksepeti.com arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlilerin profillerine ulaşılmaya çalışılması, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlilerin profillerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, www.polikliniksepeti.com’daki Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli lerin profillerine link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. www.polikliniksepeti.com veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. www.polikliniksepeti.com  veritabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.10. www.polikliniksepeti.com’un kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin www.polikliniksepeti.com üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

3.11. Üye www.polikliniksepeti.com da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için www.polikliniksepeti.com’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.12. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e www.polikliniksepeti.com ve sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.13. Üyenin www.polikliniksepeti.com üzerinden talep ettiği hizmetlere ilişkin personel seçimi ve değiştirme hakkı vardır.

3.14. Üyenin talep ettiği sağlık hizmeti ile ilgili bilgi alma hakkı ve sonrasında hizmetle ilgili aydınlatılmış onam formunu değerlendirme hakkı mevcuttur.

4. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile www.polikliniksepeti.com üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve www.polikliniksepeti.com ’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler www.polikliniksepeti.com’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, www.polikliniksepeti.com’un kullanılması ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

4.2. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. www.polikliniksepeti.com’un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya www.polikliniksepeti.com’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, www.polikliniksepeti.com dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin www.polikliniksepeti.com’un güvenliğini tehdit edebilecek, www.polikliniksepeti.com’a ait yazılımların çalışmasını veya Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin www.polikliniksepeti.com’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, www.polikliniksepeti.com’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; www.polikliniksepeti.com’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; www.polikliniksepeti.com’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya www.polikliniksepeti.com Şirket ve Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin birbirlerine zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; www.polikliniksepeti.com’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyeler tarafından www.polikliniksepeti.com’a sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyeler, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. www.polikliniksepeti.com’da toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyeler tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

4.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. www.polikliniksepeti.com’un kullanımına ilişkin riskler, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin’e aittir.

5. Sağlık Hizmeti Alınmasına İlişkin Koşullar

5.1. Üye, ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, www.polikliniksepeti.com üzerinden ücretsiz hizmet talebinde bulunabilir. Hizmet talebi ancak Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli lerin, sizin belirlediğiniz gün ve tarih için randevu talebi bilgisi paylaşması ve Üyenin onay vermesi durumunda kabul edilmiş sayılacaktır.

5.2. Sağlık hizmeti talebi, hizmet saatinden 2 saat öncesine kadar iptal edilebilmektedir..

(ii) Üye ( yani sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alacak kişi ) www.polikliniksepeti.com dan ücretsiz olarak randevu talep etme ve alma hakkına sahiptir.

5.3. Üyeden, Üyenin talep ettiği sağlık hizmetinin fiyatlandırmasında ulaşım ücreti, malzeme ücreti, sağlık hizmetinin verilmesine ilişkin ücretler, Üye ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli lerin arasında teklif, değerlendirme ve kabulü şeklinde olacaktır.. Bu kapsamda Şirket yani  www.polikliniksepeti.com üye ile sağlık hizmeti veren kişi veya kurum Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ler arasında aracılık yapamaz, müdahil olamaz ve hiçbir şekilde ticaretleşmiş bir alacak verecek işleminden avans, aracılık hizmeti adı altında hiçbir şekilde parasal kazanç sağlayamaz. Bu konu kapsamında Üyelerin söz konusu hususlarla ilgili Şirket’ten bir talepleri olmayacaktır.

6. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

6.1. Üye’nin, www.polikliniksepeti.com üzerinden almak istediği hiçbir hizmet ücrete tabi olmayıp tamamıyla ücretsizdir.  Fakat üye www.polikliniksepeti.com dan aldığı randevu ile hizmet sağlayıcılar arasındaki ücretten ÜYE ve Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ile aralarındaki mutabakat ile sağlanacak olup, hiçbir şekilde Şirket sorumlu , mesül, aracı , taraf , komisyoncu sıfatı ile müdahil olmayacak sorumlu tutulmayacaktır.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Şirket, www.polikliniksepeti.com da Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üye arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli’nin sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye’ye, sağlık hizmeti verdiği kişiye veya üçüncü kişilere vereceği zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Şirket, www.polikliniksepeti.com’a girilmesi, www.polikliniksepeti.com’un ya da www.polikliniksepeti.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.polikliniksepeti.com’a ya da link verilen sitelere girilmesi ya da www.polikliniksepeti.com’un kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.3. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üyenin, www.polikliniksepeti.com’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üye, Şirket’in www.polikliniksepeti.com üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üyenin www.polikliniksepeti.com’ı kullanması, sağlık hizmeti talebinde bulunmayı, sağlık hizmeti almasını ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üyenin üzerinde olacaktır. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üyenin, almayı planladığı sağlık hizmetlerine ilişkin Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın www.polikliniksepeti.com’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. www.polikliniksepeti.com ve www.polikliniksepeti.com kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.5. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üye, www.polikliniksepeti.com’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve Üye, Şirket’in www.polikliniksepeti.com’a virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya www.polikliniksepeti.com’dan yahut www.polikliniksepeti.com’a bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

8. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli lerin Hak ve Yükümlülükleri

8.1. www.polikliniksepeti.com da bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli statüsü başlamaktadır. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli statüsünün başlamasıyla birlikte www.polikliniksepeti.com’dan e-posta ve SMS almayı kabul eder. 

8.2. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin kendi Üyelik işlemi, şifresini belirleyip Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile, bildirdiği cep telefonuna bilgilendirme gönderilmek kaydı ile tamamlanmış olacaktır. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.

8.3.. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli başvurularını reddedebilir veya Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlini yahut Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

8.4. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli, www.polikliniksepeti.com’ un kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli‘ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli sorumlu olacaktır.

8.5. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Kurum, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

8.6. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli, www.polikliniksepeti.com’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile www.polikliniksepeti.com’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile www.polikliniksepeti.com’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

8.7. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli, hesabında yer alan veya www.polikliniksepeti.com’a kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, www.polikliniksepeti.com dahilin de diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve www.polikliniksepeti.com’da paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli” tarafından www.polikliniksepeti.com’da paylaşılan ve işbu Sözleşme ile www.polikliniksepeti.com’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler www.polikliniksepeti.com’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin www.polikliniksepeti.com’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

8.8. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve www.polikliniksepeti.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla www.polikliniksepeti.com üzerinde işlem yapabilirler. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki www.polikliniksepeti.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri www.polikliniksepeti.com’a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetlinin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği www.polikliniksepeti.com üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.9. www.polikliniksepeti.com’un kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ve Bireysel Hizmetli‘ye aittir. Şirket, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlinin www.polikliniksepeti.com üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlinin Sözleşme ’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli ‘ye rücu yani yansıtılacağını peşinen bu sözleşme ile kabul etmiştir.

8.10. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli www.polikliniksepeti.com da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için www.polikliniksepeti.com’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

8.11. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e www.polikliniksepeti.com ve sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak ve Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.12. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlinin www.polikliniksepeti.com üzerinden talep ettiği hizmetlere ilişkin personel seçimi ve değiştirme hakkı vardır.

8.13. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliler Şirketin Üyeler ile alakalı tüm bilgi doküman resim hasta hikayesi teşhis ve Şirketin kendilerine aktarılan iletişim ve kimlik bilgilerinin işlenmesi, depolanması ve saklanması ile ilgili KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU olan 6698 saayılı kanuna harfiyen uyacağını, bu konu ile alakalı iş bu sözleşme ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliler tüm sorumluluğu üstleneceklerini peşinen kabul etmiş sayılır.

8.14. www.polikliniksepeti.com  sağladığı aracılık hizmetinden dolayı ; randevu alan kişinin bilgilerini hatalı girmesi ,sağlanan hizmetin hatalı kullanılması , verilerin içeriklerinin kişi tarafından hatalı oluşturulmasından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

8.15. www.polikliniksepeti.com tarafından randevu alan Üyenin tüm kimlik bilgileri Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliler ile paylaşıldıktan sonraki tüm depolama işlemleri, bilginin işlenip saklanması ile ilgili tüm hukuki sorumluluk Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilerin sorumluluğunda olduğunu bu sözleşme ile peşinen kabul etmiştir.

8.16. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilerin Üyeler ile iletişime geçtikten sonraki tüm sürece Şirket dahil olmayacağını tüm Taraflara bu sözleşme ile bildirmiş sayılmaktadır. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilerin Üyenin bakım, muayene ve müdahalelerine ilişkin hiçbir bilgiyi Şirket te dahil kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, Üyenin izni olmadan depolamayacağını, işleyemeyeceğini ve yayınlamayacağın iş bu sözleşme ile peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlinin ise bunun ile ilgili  yasal mevzuatlara ve sözleşmenin bu maddesine uymadığı takdirde Üyenin yasal yollar ile Şirket e ve yahut Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli’ye açtığı tüm hukuki süreçten kaynaklanan ceza ve yaptırımların tek muhatabı ve sorumlusu Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilerin olacağını bununla ilgilide Şirket’e yansıyan tüm cezaların Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliye rücu edileceğini yani yansıtılacağını bu sözleşmeyi onaylaması ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliler kabul ve taahhüt etmiştir.

8.17. Üyenin randevu alırken Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli’lerin saat gün ve adres değişikliklerindeki aksamalardan kaynaklı tüm sorunlardan ( bunlardan kaynaklı randevu alamadıkları durumlarda ) tüm sorumluluk yine Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetli’ lerine ait olacaktır. Bunun ile ilgili polikliniksepeti ltd. şti. firması sorumlu tutulmayacaktır.

8.18. . Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilerin www.polikliniksepeti.com sitesine yani Şirkete verdiği tüm bilgilerin tamamıyla doğru olacağını, yanlış veya geçersiz , sahte belge vermeyeceklerini, verdikleri her kişisel ve eğitimsel bilgi ve belgenin  sadece ve sadece kendilerinin sorumluluğunda olduğunu, verilen bilgilerin ve dokümanların yasal mevzuatlara uygun olduğunu bilerek vereceklerini bununla ilgili Şirketin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Verilecek bilgi veya belgelerin yanlış, geçersiz ve sahte belge olduğu takdir de yanlış, geçersiz belgelerden kaynaklanan tüm yasal ceza ve yaptırımlardan kaynaklanan maddi zararlar Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlilere yani taraf ve taraflara sorumluluğu dahilinde rücu edileceğini yani yansıtılacağını bu sözleşme ile Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetliler kabul ve taahhüt etmiştir.

8.19. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman ile Bireysel Hizmetlinin, 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış yönetmeliğine uygun gerçek kişiler yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişiler olacağına ve bu kanunlara kesinlikle uyacaklarını ve buna uygun davranıp bilgi vereceklerini kabul ve taahhüt eder. 

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

11. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

11.1. Şirket; işbu Sözleşme ve www.polikliniksepeti.com’da belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin birbirleri hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin faaliyetlerinin ya da varsa www.polikliniksepeti.com’a dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin Üyelik statüsüne son verebilir, Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin üyelik statüsünü askıya alabilir.

11.2. Esha Kuruluş, Klinik, Uzman, Bireysel Hizmetlilerin ve Üyelerin, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait www.polikliniksepeti.com’da yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Poliklinik Sepeti Whatsapp